Regulamin sklepu

Uwaga na dole strony znajduje się regulamin obowiązujący do 24.12.2014 r


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązuje od 25.12.2014 r

 

I . Informacje ogólne

I.1.  Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Prajsceramika.pl , zwanego dalej „Sklepem Internetowym”.

I.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

I.3. Właścicielem Sklepu Internetowego Prajsceramika.pl jest P.M. Spółka z o.o., z siedzibą w Szczecinie 70-304, ul. Małkowskiego 30/1, tel.:22 867 62 71 email: sklep@prajsceramika.pl w pisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000443293, REGON: 321316884, NIP: 9552342654.

I.4. Regulamin określa w szczególności:

a)warunki i zasady składania zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

b)zasady dokonywania rejestracji, korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

c)zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

d)zasady składania reklamacji.

I.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą Java Script;

b)aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

I.6. Do poprawnego działania Sklepu Internetowego wymagana jest obsługa "ciasteczek" (cookies) przez przeglądarkę internetową Kupującego.

I.7. Kupujący mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.prajsceramika.pl  i sporządzić jego wydruk.

I.8. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

I.9. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie całego kraju.

I.10. Oferta Sklepu Internetowego obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

I.11. Zamówienia należy składać w języku polskim.

I.12. Każdy zakupiony towar jest fabrycznie nowy, chyba że opis stanowi inaczej.

I.13. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zgodnie z pkt II.9. Regulaminu.

I.14. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania lub wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego. Prawo wycofania towaru nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zgodnie z pkt II.9. Regulaminu.

I.15. Mimo dołożenia wszelkich starań Sklep Internetowy nie gwarantuje, że publikowane dane w opisach towarów nie zawierają uchybień lub błędów. Różnice wynikające z ustawień komputera nie mogą stanowić podstawy roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem działań, Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym.

 II. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 II.1. Składanie zamówień możliwe jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Termin, o którym mowa w pkt II.9. Regulaminu w przypadku zamówień złożonych w soboty, niedziele oraz święta rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 II.2. Kupującym w ramach Sklepu Internetowego, zwanym dalej „Kupującym” może zostać każdy, kto prawidłowo zrealizuje procedurę składania zamówienia na stronie internetowej: http://www.prajsceramika.pl Kupującym nie może być osoba, która nie ukończyła 18 roku życia.

 II.3. W celu zawarcia umowy sprzedaży (umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.prajsceramika.pl, dokonać wyboru towaru, wyboru sposobu dostawy oraz płatności, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 II.4. Formy składania zamówień:

 a)po uprzedniej rejestracji w systemie Sklepu Internetowego;

 b)z pominięciem uprzedniej rejestracji w systemie Sklepu Internetowego, przy wykorzystaniu opcji „Szybkie Zakupy”.

 II.5. Rejestracja w systemie Sklepu Internetowego jest dobrowolna. W celu dokonania rejestracji należy wejść na stronę   internetową http://www.prajsceramika.pl  dokonać wyboru opcji rejestracji, podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Podczas rejestracji Kupujący zobowiązany jest podać imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj oraz aktualne adres e-mailowy oraz numer telefonu.

 II.6. Składając zamówienie przy wykorzystaniu opcji „Szybkie Zakupy” Kupujący zobowiązany jest podać imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj oraz aktualne adres e-mailowy oraz numer telefonu. W toku realizacji zamówienia Sklep Internetowy będzie kontaktował się z Kupującym przy wykorzystaniu tak wskazanych informacji.

 II.7. W razie deklaracji chęci otrzymania faktury VAT, Kupujący zobowiązany jest podać dane do faktury.

 II.8. Złożenie przez Kupującego zamówienia potwierdza akceptację treści Regulaminu i stanowi oświadczenie woli zawarcia z P.M. Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 II.9. W terminie trzech dni roboczych od daty złożenia zamówienia na adres e-mailowy Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawierać będzie informacje dotyczące:

 a) przedmiotu zamówienia;

 b) sposobu porozumiewania się z Kupującym;

 c) jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych towarów wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy;

 d)wybranej metody płatności oraz numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty;

 e) terminu zapłaty;

 f)wybranego sposobu dostawy;

 g) czasu dostawy;

 h) prawa odstąpienia od umowy oraz kosztów zwrotu rzeczy, w tym ponoszonych przez Kupującego, w formie Pouczenia o odstąpieniu od umowy;

 i) Istnieniu oraz treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

 j) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;

 k) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;

 l) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

 II.10. Zawarcie umowy sprzedaży między Kupującym, a P.M. Spółka z o.o. następuje z chwilą przesłania Kupującemu wiadomości potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z pkt II.9. Regulaminu w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jej treścią.

 II.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 II.12. P.M. Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie zastrzega sobie prawo chwilowego zawieszenia możliwości zamawiania towarów Sklepu w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych systemu, aktualizacji danych bądź też z innych powodów uniemożliwiających prawidłowe działanie Sklepu. W przypadku zaplanowanej konserwacji systemu, Sklep wcześniej poinformuje o tym Kupującego na stronie głównej Sklepu.

 II.13. Zmiana lub anulowanie Zamówienia możliwe są do chwili otrzymania przez Kupującego wiadomości potwierdzenia złożenia zamówienia, zgodnie z art. II.9. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sklepu Prajsceramika.pl telefonicznie pod numerem: 22 8676271  lub e-mailem: salon@prajsceramika.pl.

 II.14. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia, bez informowania Kupującego.

 II.15. Kupujący składający zamówienie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez P.M. Spółka z o.o. oraz Ceneo SA, swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Prajsceramika.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

 II.16. Nie zostaną zrealizowane zamówienia jeżeli:

 a) Sklep Internetowy nie potwierdzi zamówienia zgodnie z pkt  II.9. Regulaminu;

 b) Kupujący nie dokona zapłaty za zamówiony towar wraz z kosztami dostawy, zgodnie z przesłanym przez Sklep Internetowy potwierdzeniem zamówienia w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia zgodnie z pkt II.9. Regulaminu;

 c) w przypadku wyboru sposobu płatności „za pobraniem” – gdy Kupujący nie potwierdzi wybranej przez siebie opcji poprzez wybór aktywnego linku, zawartego w przesłanej wiadomości email.

 II.17. W przypadku zamówienia towaru oznaczonego opcją „na specjalne zamówienie”, termin określony w pkt II.9. Regulaminu wynosi 5 dni roboczych. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość zaproszenia Kupującego do zawarcia umowy przedwstępnej zakupu wybranego towaru w siedzibie właściciela Sklepu Internetowego pod adresem 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 185 paw. 24. Realizacja zamówienia następuje na podstawie zawartej umowy sprzedaży, która nie jest umową zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa ani umową zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 III. Ceny i metody płatności

 III.1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

 III.2. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny:

 a) przelewem na numer konta bankowego

 Bank Zachodni WBK

 84 1090 1492 0000 0001 2014 1503 

 b) gotówką przy odbiorze osobistym, Warszawa Al. Jerozolimskie 185 pawilon 24

 III.3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT (jeżeli Kupujący tak zadeklaruje w zamówieniu).

 IV. Dostawa

 IV.1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia. Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia towaru do domu, mieszkania, biura itp.

 IV.2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską, osobiście lub pod adresem: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 185 pawilon 24. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

 IV.3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się w dni powszednie w godzinach pracy firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę, tj. od godziny 8:00 do godziny 16:00. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z wysyłką towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej, określone są w regulaminie firmy kurierskiej.

 IV.4. W przypadku wyboru sposobu płatności „za pobraniem” towar wysyłany jest w ciągu 48 godzin od potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z pkt II.9. Regulaminu. W przypadku pozostałych sposobów płatności towar wysyłany jest w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty w pełnej wysokości na koncie Sklepu Internetowego. W razie braku towaru Kupujący zostanie powiadomiony o przewidywanym terminie dostawy w wiadomości e-mailowej, poprzedzającej potwierdzenie zamówienia zgodnie z pkt II.9. Regulaminu. Dla potwierdzenia zamówienia zgodnie z pkt II.9. Regulaminu wymagane jest dokonanie akceptacji wskazanego czasu dostawy w formie wiadomości e-mail. Termin określony w pkt II.9. Regulaminu biegnie od chwili otrzymania potwierdzenia zaproponowanego terminu dostawy.

 IV.5. Wysyłka zamówionego towaru następuje do godziny 13 z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.

 IV.6. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury lub rachunku.

 IV.7. Sklep Internetowy zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Kupującego o ewentualnych opóźnieniach w dostawie.

 IV.8. Jeżeli wskutek niedostępności towaru Sklep Internetowy nie może zrealizować zamówienia, niezwłocznie powiadomi o tym Kupującego oraz zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Zwrot pieniędzy nastąpi najpóźniej w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy.


 V. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 V.1. Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 V.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący będący konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego będącego konsumentem weszła w posiadanie rzeczy.

 V.3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący będący konsumentem zobowiązany jest poinformować Sklep Internetowy www.prajsceramika.pl z siedziba pod adresem 02-222 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 185 paw. 24 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 V.4. Kupujący będący konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 V.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 V.6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy zwróci Kupującemubędącemu konsumentem wszystkie otrzymane od niegopłatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 V.7. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 V.8. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. (chyba, że sklep zaproponuje odbiór rzeczy we własnym zakresie)

 V.9. Kupujący zobowiązany jest do odesłania lub przekazaniarzeczy Sklepowi Internetowemu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałSklep Internetowy o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. (chyba, że odbierają Państwo rzecz we własnym zakresie).

 V.10. Kupujący jest zobowiązany do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... zł.

 V.11. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 V.12. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 V.13. Jeżeli Kupujący będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep Internetowy przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

V.14. Prawo do odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego konsumenetmjest wyłączone w przypadkugdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 V.15. Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. V.6. Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia przesyłek zwrotnych wysłanych "za pobraniem".

 VI. Reklamacje dotyczące towarów

 VI.1. Sklep Internetowy zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.

 VI.2. P.M. Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie jako sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 VI.3. Koszt związanego z reklamacją wadliwego towaru odesłania rzeczy pokrywa Sklep Internetowy.

 VI.4. W przypadku naprawy wadliwego towaru lub wymiany na nowy, koszty odesłania wadliwej rzeczy poniesione przez Kupującego oraz koszt wysyłki rzeczy naprawionej lub wymienionej, pokrywa Sklep Internetowy.

 VI.5. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres  02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 185 pawilon 24 lub sklep@prajsceramika.pl(adres e-mail). Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 VI.6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub rozbieżności produktu przesłanego z zamówionym będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia lub rozbieżności sporządzonego przez Kupującego w obecności kuriera bądź pracownika Sklepu w momencie dostarczania przesyłki i potwierdzonego przez niego podpisem.

 VI.7. Zakupione i dostarczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem gwarancją producenta i/lub dystrybutora. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji, która jest wystawiona przez gwaranta na podstawie dokumentu zakupu. Większość sprzedawanych produktów w sklepie posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów.

 VII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 VII.1. P.M. Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

 VII.2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić P.M. Spółka z o.o. oddział w Warszawie o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 VII.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: 02-222 Warszawa lub e-mailowo pod adres sklep@prajsceramika.pl.

 VII.4. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 VII.5. Sklep Prajsceramika.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 VIII. Postanowienia końcowe

 VIII.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 VIII.2. Uzyskane dane osobowe Konsumenta będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez Sklep Internetowy w celu realizacji zamówienia Kupującego. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o  ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.)

 VIII.3. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 Załącznik nr 1

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat ______________________________________________________ (adres, dane kontaktowe)

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Data odbioru(*)_______________________________________

 Imię i nazwisko konsumenta(-ów)________________________

 Adres konsumenta(-ów)________________________________

 Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)_________

 Data_____________________________

 (*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

obowiazujący do 24.12.2014 r

I . Informacje ogólne

I.1.  Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Prajsceramika.pl , zwanego dalej „Sklepem Internetowym”.

 I.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 I.3. Właścicielem Sklepu Internetowego Prajsceramika.pl jest P.M. Spółka z o.o., z siedzibą w Szczecinie 70-304, ul. Małkowskiego 30/1 wpisana do rejestru ewidencji gospodarczej pod numerem KRS 0000443293, REGON: 321316884, NIP: 9552342654.

I.4. Regulamin określa w szczególności:

a)      warunki i zasady składania zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

b)      zasady dokonywania rejestracji, korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

c)      zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

I.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 a)      komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą Java Script;

b)      aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 I.6. Do poprawnego działania Sklepu Internetowego wymagana jest obsługa "ciasteczek" (cookies) przez przeglądarkę internetową Kupującego.

I.7. Kupujący mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.prajsceramika.pl i sporządzić jego wydruk.

I.8. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 I.9. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie całego kraju.

 I.10. Oferta Sklepu Internetowego obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 I.11. Zamówienia należy składać w języku polskim.

 I.12. Każdy zakupiony towar jest fabrycznie nowy, chyba że opis stanowi inaczej.

 I.13. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zgodnie z pkt II.9. Regulaminu.

 I.14. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania lub wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego. Prawo wycofania towaru nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zgodnie z pkt II.9. Regulaminu.

 I.15. Mimo dołożenia wszelkich starań Sklep Internetowy nie gwarantuje, że publikowane dane w opisach towarów nie zawierają uchybień lub błędów. Różnice wynikające z ustawień komputera nie mogą stanowić podstawy roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem działań, Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym.

 II. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 II.1. Składanie zamówień możliwe jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Termin, o którym mowa w pkt II.9. w przypadku zamówień złożonych w soboty, niedziele oraz święta rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 II.2. Kupującym w ramach Sklepu Internetowego, zwanym dalej „Kupującym” może zostać każdy, kto prawidłowo zrealizuje procedurę składania zamówienia na stronie internetowej: http://www.prajsceramika.pl Kupującym nie może być osoba, która nie ukończyła 18 roku życia.

 II.3. W celu zawarcia umowy sprzedaży (umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.prajsceramika.pl, dokonać wyboru towaru, wyboru sposobu dostawy oraz płatności, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 II.4. Formy składania zamówień:

a)      po uprzedniej rejestracji w systemie Sklepu Internetowego;

b)      z pominięciem uprzedniej rejestracji w systemie Sklepu Internetowego, przy wykorzystaniu opcji „Szybkie Zakupy”.

 II.5. Rejestracja w systemie Sklepu Internetowego jest dobrowolna. W celu dokonania rejestracji należy wejść na stronę   internetową http://www.prajsceramika.pl  dokonać wyboru opcji rejestracji, podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Podczas rejestracji Kupujący zobowiązany jest podać imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj oraz aktualne adres e-mailowy oraz numer telefonu.

 II.6. Składając zamówienie przy wykorzystaniu opcji „Szybkie Zakupy” Kupujący zobowiązany jest podać imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, kraj oraz aktualne adres e-mailowy oraz numer telefonu. W toku realizacji zamówienia Sklep Internetowy będzie kontaktował się z Kupującym przy wykorzystaniu tak wskazanych informacji.

 II.7. W razie deklaracji chęci otrzymania faktury VAT, Kupujący zobowiązany jest podać dane do faktury.

II.8. Złożenie przez Kupującego zamówienia potwierdza akceptację treści Regulaminu i stanowi oświadczenie woli zawarcia z P.M. Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 II.9. W terminie trzech dni roboczych od daty złożenia zamówienia na adres e-mailowy Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawierać będzie informacje dotyczące:

a)      przedmiotu zamówienia;

b)      jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych towarów, w tym kosztów dostawy;

c)      wybranej metody płatności oraz numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty;

d)      wybranego sposobu dostawy;

e)      czasu dostawy.

 II.10. Zawarcie umowy sprzedaży między Kupującym, a P.M. Spółka z o.o. następuje z chwilą przesłania Kupującemu wiadomości potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z pkt II.9. Regulaminu w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jej treścią.

II.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

II.12. P.M. Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie zastrzega sobie prawo chwilowego zawieszenia możliwości zamawiania towarów Sklepu w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnych systemu, aktualizacji danych bądź też z innych powodów uniemożliwiających prawidłowe działanie Sklepu. W przypadku zaplanowanej konserwacji systemu, Sklep wcześniej poinformuje o tym Kupującego na stronie głównej Sklepu.

II.13. Zmiana lub anulowanie Zamówienia możliwe są do chwili otrzymania przez Kupującego wiadomości potwierdzenia złożenia zamówienia, zgodnie z art. II.9. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sklepu Prajsceramika.pl telefonicznie pod numerem: 22 8676271  lub e-mailem: salon@prajsceramika.pl.

II.14. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia, bez informowania Kupującego.

II.15. Kupujący składający zamówienie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Ceneo SA z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez P.M. Spółka z o.o. oraz Ceneo SA, swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Prajsceramika.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

II.16. Nie zostaną zrealizowane zamówienia jeżeli:

a)      Sklep Internetowy nie potwierdzi zamówienia zgodnie z pkt  II.9. Regulaminu;

b)      Kupujący nie dokona zapłaty za zamówiony towar wraz z kosztami dostawy, zgodnie z przesłanym przez Sklep Internetowy potwierdzeniem zamówienia w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia zgodnie z pkt II.9. Regulaminu;

c)      w przypadku wyboru sposobu płatności „za pobraniem” – gdy Kupujący nie potwierdzi wybranej przez siebie opcji poprzez wybór aktywnego linku, zawartego w przesłanej wiadomości email.

II.17. W przypadku zamówienia towaru oznaczonego opcją „na specjalne zamówienie”, termin określony w pkt II.9. Regulaminu wynosi 5 dni roboczych. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość zaproszenia Kupującego do zawarcia umowy przedwstępnej zakupu wybranego towaru w siedzibie właściciela Sklepu Internetowego pod adresem www.prajsceramika.pl. Realizacja zamówienia następuje na podstawie zawartej umowysprzedaży, która nie jest umową zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa ani umową zawartą na odległośćw rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

III. Ceny i metody płatności

III.1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

III.2. Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny:

a)      przelewem na numer konta bankowego

Bank Zachodni WBK

84 1090 1492 0000 0001 2014 1503 

b)      gotówką przy odbiorze osobistym, Warszawa Al. Jerozolimskie 185 pawilon 24

III.3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT (jeżeli Kupujący tak zadeklaruje w zamówieniu).

IV. Dostawa

IV.1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia. Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia towaru do domu, mieszkania, biura itp.

IV.2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską, osobiście lub pod adresem: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 185 pawilon 24. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

IV.3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się w dniu powszednie w godzinach pracy firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę, tj. od godziny 8:00 do godziny 16:00. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z wysyłką towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej, określone są w regulaminie firmy kurierskiej.

IV.4. W przypadku wyboru sposobu płatności „za pobraniem” towar wysyłany jest w ciągu 48 godzin od potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z pkt II.9. Regulaminu. W przypadku pozostałych sposobów płatności towar wysyłany jest w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty w pełnej wysokości na koncie Sklepu Internetowego. W razie braku towaru Kupujący zostanie powiadomiony o przewidywanym terminie dostawy w wiadomości e-mailowej, poprzedzającej potwierdzenie zamówienia zgodnie z pkt II.9. Regulaminu. Dla potwierdzenia zamówienia zgodnie z pkt II.9. Regulaminu wymagane jest dokonanie akceptacji wskazanego czasu dostawy w formie wiadomości e-mail. Termin określony w pkt II.9. Regulaminu biegnie od chwili otrzymania potwierdzenia zaproponowanego terminu dostawy.

IV.5. Wysyłka zamówionego towaru następuje do godziny 13 z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.

IV.6. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury lub rachunku.

IV.7. Sklep Internetowy zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Kupującego o ewentualnych opóźnieniach w dostawie.

IV.8. Jeżeli wskutek niedostępności towaru Sklep Internetowy nie może zrealizować zamówienia, niezwłocznie powiadomi o tym Kupującego oraz zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Zwrot pieniędzy nastąpi najpóźniej w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy.


V. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

V.1. Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres: 02-222 Warszawa,Al. Jerozolimskie 185 pawilon 24 podany w niniejszym Regulaminie.

V.2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.

V.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

V.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 185 pawilon 24.

V.5. Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Zgodnie z dyrektywą 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.5.1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość, koszty zwrotu towaru do Sklepu Internetowego pokrywa Kupujący.

V.6. Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjecia przesyłek zwrotnych wysłanych "za pobraniem".

V.7. Zwrot kwoty za zwracany towar nastąpi tylko i wyłącznie na rachunek bankowy wskazany na oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, po fizycznym dostarczeniu towaru do sklepu i weryfikacji tego towaru przez pracownika sklepu.

VI. Reklamacje dotyczące towarów

VI.1. P.M. Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie jako sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

VI.2. Koszt związanego z reklamacją wadliwego towaru odesłania rzeczy pokrywa Sklep Internetowy.

VI.3. W przypadkunaprawy wadliwego towaru lub wymiany na nowy, koszty odesłania wadliwej rzeczy poniesione przez Kupującego oraz koszt wysyłki rzeczy naprawionej lub wymienionej, pokrywa Sklep Internetowy.

VI.4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Kupującego gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres  02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 185 pawilon 24 lub sklep@prajsceramika.pl(adres e-mail). Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VI.5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub rozbieżności produktu przesłanego z zamówionym będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia lub rozbieżności sporządzonego przez Kupującego w obecności kuriera bądź pracownika Sklepu w momencie dostarczania przesyłki i potwierdzonego przez niego podpisem.

VI.6. Zakupione i dostarczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem gwarancją producenta i/lub dystrybutora. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji, która jest wystawiona przez gwaranta na podstawie dokumentu zakupu. Większość sprzedawanych produktów w sklepie posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów.

VII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

VII.1. P.M. Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

VII.2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić P.M. Spółka z o.o. oddział w Warszawie o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

VII.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: 02-222 Warszawa lub e-mailowo pod adres sklep@prajsceramika.pl.

VII.4. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

VII.5. Sklep Prajsceramika.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VIII. Postanowienia końcowe

VIII.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

VIII.2. Uzyskane dane osobowe Konsumenta będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez Sklep Internetowy w celu realizacji zamówienia Kupującego. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o  ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.)